Block/MC Wise Enterprise Count

Sr No Block/MCCount
1 GANAUR-BL 10
2 Ganaur-MC 7
3 GOHANA-BL 6
4 Gohana-MC 33
5 KHARKHODA-BL 12
6 Kharkhoda-MC 4
7 KUNDLI-MC 29
8 MUNDLANA-BL 3
9 MURTHAL-BL 18
10 RAI-BL 27
11 SONIPAT-BL 8
12 Sonipat-MC 86